Lisa B. Darmajärgijate juhatus

Allpool toodud põhipuntktid esitati selleks, et järgijatele meelde tuletata darma harjutamist ning võimaldada nende üle korduvat mõtisklemist.

Neli alust

Neli darmapitsrit

Neli õilsat tõde.

Neli jumitut

Järgijad peavad süüvima neisse nelja, hõlmates neis vahetult kogu meelelise olevuse.

Kolm varjupaika:

Need kolm on eesmärgiks, milleni püüelda, samuti ka õpetusteeks eesmärgi suunal, värav, millesse olelusringist vabanemiseks tuleb siseneda.

Kaks kogumist:

Boditšita saaveks ja tühjuse kogemiseks on vältimatuks võtteks vooruse ja viisuse kogumine.

Neljatine tühjuse väide:

Neli bodisatva harjutust:

Kuus täiust:

Toodud kuus annavad tunnetuse täiuse ja valastuse saave.

Ekseta Jidami jooga: