Kolm kalliskivi kui päiksevald…

33Kolm kalliskivi kui päiksevald.

Nende kaastunne on kõigutamatu ja lakkamatu.

Pöörduge nendesse kogu oma hingega.

Nii on minu südame nõu.

Kolm kalliskivi on buda, darma ja sanga. Sanskriti keeles märgib neid sõna ratna, tähendusega “hinnalised rõõmutoovad kalliskivid”. Päiksevald on kujundiks millegi täiusliku, kõike hõlmava ja kindla kohta, mis hajutab pimeduse ja valgustab samaväärselt kõiki. Buda, darma ja sanga evivad täielikke ja täiuslikke omadusi ning kogu võimekust meelelise olevuse kannatuste hajutamiseks ja õnnistuse laotamiseks.

Buda märgib seda, kes on täielikult valastunud. Teiste sõnadega, buda on täielikult ärganud meelepetete unest. Ta on vaba kõigist ahistusest, nii ilmsetest kui okultsetest ning on avanud eneses kaks olemuslikku viisusteadvust[11]. Buda seisund saavutatakse iseeneslikult, selle olemus on mittekoosteline ning ei sõltu mingitest muudest oludest. Budal on täiuslik viisus, talle on omane olemuslik kaastunne ning igatine võimekus ilmutada kõiki ületamatuid toimeid. Minevikus, olevikus ja tulevikus on palju budasid. Tõsiasi on, et budasid on samapalju kui tolmukübemeid. Sõna “buda” märgib põhimõtteliselt keda iganes, kelle tunnetus on täielikult avanenud ning kes on vaba kõigist kannatustest ja nende põhjustest. Viidates Buddha Šakjamunile kui budale, tuleb teda näha ühe näitena eeltoodust. Budal on neli kuju, mis kõik ilmnevad darmakaijast:

  1. Nirmanakaija on ainelises kujus ilmnev buda. Nirmanakaija võib avalduda kus iganes ja millena iganes, kas liikumatuna või liikuvana, kas inimolendi, looma või vajadusel isegi sillana. Näiteks Asanga eluloost on teada, et Buddha Maitreeja ilmnes vakladega kaetud koerana selleks, et tekiksid olud, milles Asanga avaneks võimalus tema nägemiseks. Tegelikult pole võimalik buda avaldumisi mõõta, sest need on lõputud.

  2. Sambogakaija väljendab buda ületamatute ja lõputute omaduste, mida kutsutakse “meelisihu”, täielikku ja veatut avaldumist hunnitult ja hiilguses. Sellisel kujul paistavad ja avalduvad kõik budad lõpututel budaväljadel. Budaväljad pole ülerahvastatud, samuti pole budad seal kuidagi pisikesed. Sambogakaija on haaramatu ning seda pole võimalik suruda tavalise mõtlemise või kirjeldamise raamidesse. Siiski kõrge saavega bodisatvad on võimelised seda kuju tajuma. Sambogakaijale on omane ilma piirideta sõnaline võimekus, mis on kooskõlaline ja meloodiline ning sobib kõigi meeleliste olendite tunnetusse. Nirmanakaija ja sambogakaija avalduvad kogu meelelise olevuse hüvanguks puhta ja kõike hõlmava kaastunde kaudu.

  3. Darmakaija on meie enda ületamatud omadused, mis on vabad kõigest meelepettest ja kannatustest. Darmakaija on lõputu ning ületab kõik piirid. Seda pole võimalik näha ihusilmadega või puudutada käega. Samas on darmakaija aluseks kõigile ületamatutele ja lõpututele omadusele—piiritu ja mõõtmatu viisus, algtunnetus ja kaastunne. See on aluseks isegi suhtelise rahu, kooskõla ja vooruste avaldumisele. Kõik buda erinevad kujud või ihud ilmnevad lähtudes darmakaijast.

  4. Suabhavikakaija on ülejäänud kolme kuju jagamatu olemus. Teiste sõnadega, ihu tühjuslik olemus on darmakaija. Sellest avalduv pidev kõigi eri kujude ilmnemine on nirmanakaija ning nende kahe jagamatu olemus on sambogakaija. Nirmanakaijat ja sambogakaijat nimetatakse rupakaija. Rupakaija ja darmakaija on lahutamatud ning sisalduvad suabhavikakaijas. Näiteks, Buddha Šakjamuni viisustunnetus on darmakaija, tema sõna on sambogakaija ja tema ihu on nirmanakaija ja nende lahutamatu olemus on suabhavikakaija.

Darma tähendab võtteid, mis kaitsevad tunnetust klešade, meelteahistuste eest. Darma õpetused on seotud absoluutsete ja suhteliste tõdedega, mille esimesena esitas Buddha Šakjamuni Nelja Ülla Tõena:

Nendes neljas sisalduvad mõlemad kaks tõde—esimene teine ja neljas liigituvad suhtelisteks tõdedeks ja kolmas on absoluutne tõde. Suhteline tõde on sillaks tavaolenditele, mida kasutada absoluutse tõe tegelikuks toomisel. Suhtelist tõde kutsutakse ka “Õpetuse tõde”, mis tähendab, et see on võte puhastamaks ilmseid ja okultseid ahistusi. Õpetus avaldab kõik buda veatud omadused nagu suur kaastunne ja seesmine viisus. Õpetus on täielikus vastumürgiks eranditult kõigile meelteahistustele. Absoluutne tõde on kujutlematu, mis tähendab, et meeleline tunnetus ei suuda seda mõista. Mitteduaalsus jääb duaalsele tunnetusele kättesaamatuks. Meie argimõtlemine pole võimeline haarama lõplikku tähendust, kuid samas on ta sellest olemuslikult lahutamatu—kui poleks suhtelist tõde, ei oleks ka absoluutset tõde.

Me õpime darma õpetusi ja järgime suhtelist tõde selleks, et kogeda ja saavutada absoluutne tõde, valastus. Kõik, mida me õpime ja harjutame, on seotud kahe tõega: kõige alguses õpime selgeks tähed ja arvutamise, hiljem hakkame aru saama kümnest voorusest ning vältima kümmet pahet. Siis samm sammult edeneme ja läbime viis teed. Esimesed neli teed ( kogumise tee, ülemineku tee, vaheda kaemuse tee, süvi tee) on seotud suhtelise tõega. Absoluutse tõeni (õppimise lõpu või täiustumise tee) jõutakse, kui saavutatakse buda seisund.

Järgime neid radu kolme distsipliini toel: shila ( kõlblus), samadhi (keskendumise süvi) ja prajña (analüütiline kaemustunnetus). Ehitades maja, on vaja ehitusmaterjali taladele, seintele ja vahelagedele. Kui sobitada need tingimused ilusti omavahel, on võimalik ehitada ilus maja. Sarnaselt, ehitamaks valastuse maja, on toodud kolm distsipliini määrava tähtsusega ehitusmaterjalideks. Kui üks nendest distsipliinidest puudub, siis pole valastuse villat võimalik püstitada. Seega peavad kõik darma järgijad nende kolme eest võrdselt hoolt kandma. Pea neid oma hingeteraks.

Sanga viitab darma õppimisele ja järgimisele pühendunud kogukonnale. Sangal on palju liike: šraavakad (“need, kes on kuulnud”), pratjeekabudad (“saavega erak”) ja eri etappides nagu eri teed või mõni kümnest bhumist olevad bodisatvad. Kõigil neil on nende vaimse tee saavest sõltuvalt erinevad omadused. Tavaelu elava sanga järgijad peavad kinni viiest ettekirjutusest ning neil on vankumatu usaldus budasse, darmasse ja sangasse. Munkade ja nunnade sangad on järgijad, kes peavad kinni ordinatsiooni ettekirjutustest ning pühendavad oma elu darma õpingutele ja harjutamisele. Toodud sangad on head näited edukatest buda sammude järgijatest. Nad kõik väärivad austust, pühendumist ja on ülendavad. Nad on täielikult pühendunud meelepetete ja halbade mõtete puhastamisele ning pürgivad valastunud meelelaadi poole. Me võime pöörduda varjupaika nende sangasse, kes on jõudnud kolmanda või kõrgemate astmeteni, nendesse, kes on jõudnud algse eristava kaemuseni. Eriliselt pöördume varjupaika nendesse, kellel on kahte liiki viisuse kõrgetasemeline saave ja kes on olelusringlusest vabanenud.Niisis, need kolm varjupaika—buda, darma ja sanga, on hinnalised ja kõige kasuliku allikateks meie maailmas.

Soovetäitval kalliskivil on järgmise omadused:

Buda, darma ja sanga on oma omadustes sarnased soovetäitva kalliskiviga:

Lähtudes neljast nurgakivist tuleb mõista, et kolmik buda, darma ja Sanga on kindlaks ja kaastundlikuks varjupaigaks. Niisis, pöörduge neisse kogu oma hingega. Eriti just buda on tingimusteta kaastundlik kogu meelelise olevuse suhtes. Buda kaastunne ja viisus ulatub eranditult iga meelelise olevuseni. Buda tunnetuses pole mingit erikohtlemist, isegi mitte inimolendite ja mitte-inimolendite vahel. Tema hooliv lahkus on kasvatatud täiesti kallutamatuks. Buda õnnistused kõrgetele laamadele pole suuremad ning õnnistus tavalistele olenditele, isegi mutukatele väiksemad. Võime kuulda, et sellel või teisel laamal oli buda nägemus ning mõelda, et buda on neile lähemal ja meist kaugemal. See pole tõsi. Meis peab olema täielik veene, et buda on kallutamatu ja kindel. Päike särab kallutamatult nii kõrge mäe kui ka kitsa oru peale. Päike võib peegelduda eranditult tuhandetest veekogudes. Sarnaselt ulatuvad Kolme Kalliskivi õnnistused kogu meelelise olevuseni võrdselt.

Kui teeme tööd, siis buda toetab meid alati. Buda kallutamatu olemus on kogu meelelisele olevusele tegelikkus. See seletab, miks darma pole piiratud vaid munkadele ja nunnadele, vaid seda võib järgida kestahes tavaline olend. Darma õpetab meile kuidas vabaneda üldläbivast kannatusest. Kus iganes on võimalik aidata, buda on kindlalt kohal. Kui oleme palavuse käes ning meid puudutab jahe tuuleõhk, siis võime tunda, et see on buda värskendav õnnistus. Kui on külm ja tunneme soojendava päikese paitust, siis ka see on buda kindel õnnistustoime. Buda, darma ja sanga õnnistused tekivad samaaegselt koos meie ülendava sooviga vabaneda kannatustest ning pöörduda varjupaika. Ületamatuks tulemuseks on vajalikud mõlemad.

Me teame, et olelusring on segadus ja kannatus ning soovime sellest olekust vabaneda, kuid kuidas seda teha, me ei tea. Seega on vaja teejuhti, kes on võimeline edastama selleks täielikud võtted, kes näitab meile teed täielikule vabanemisele kõigist meie meelepetetest. Sellisel eesmärgil pöördume buda, darma ja sanga varjupaika. Varjupaika pöördumisel on järgmised kasud:

Järgnevalt öeldu illustratsiooniks üks lugu.

Norbu oli üks võimas jumalus, jumalate ilma juht. Ta lõbutses jumalate 33-ndas ilmas, olles ümbritsetud paljudest teiste jumalate poegadest ja tütardest. Tema ihu kiirgas meeldivat hõngu ja tema kaunistused olid alati kirkad. Teistele ei meeldinud olla hetkekski temast lahus. Nad olid sedavõrd hõivatud oma naudinguis, et sada aastat möödus neile kui hetke viiv.

Ootamatult hakkasid ilmusid Norbu ihul avalduma halvad ended. Tema lilled närtsisid ja ehted tuhmusid ning ihust eritus roiskumise lehka. Ta muutus oma istel rahutuks. Jumalate poegadele ja tütardele ei jäänud see märkamata ning nad lahkusid tema juurest. Norbu mõtles ja imestas: “Mis küll toimub minuga?” Kuna jumalatel on osaline selgeltnägemise võime, siis süüvis ta olukorda ning avastas, et kõik tema mineviku pälved ja hea karma on ära kasutatud ning ammendunud. Naudingutest hõivatuna polnud ta oma elu jooksul kogunud mingeid pälveid. Siis Norbu vaatas, kus saab olema tema uus ümbersünd ning nägi ennast seana suures mudatiigis. Oma saatuse selline ettenägemine põhjustas talle talumatut kannatust.

Norbu läks jumalate kuninga Indra juurde ning palus kaitset sellise hirmsa ümbersünni eest. Indra vastas: “Ma ei saa sind aidata. Sul tuleb abi saamiseks pöörduda Buddha poole.” Välgukiirusel ilmus Norbu Buddha ette ning esitas oma palve siiras meeleheites. Kummardades palus ta kaitset sündide eest alumistes ringides. Buddha soovitas: “Pöördu varjupaika budas, darmas ja Sanghas” ning andis talle varjupaiga pühitsuse ning süvi juhendid. Norbu järgis neid siiralt ning suure keskendumisega. Kohe pärast oma surma, sündis Norbu kuningana brahma ilmas.

Indrat hakkas huvitama, et kus see jumalate poeg siis lõpuks ümber sündis ning küsis seda Buddhalt. Buddha soovitas tal otsida brahma ilmast, sest Norbu oli sündinud sinna kuningana. Kui Indra nägi, et asjalood ongi nii, siis ta oli üllatunud varjupaika pöördumise imepärasest jõust ning ta laulis järgmised kiidusõnad:

Tema, kes pöördus Budhhasse, darmasse ja sangasse,

hoolimata oma saatusest sündida alumises ringis,

sündis hoopis mujal jumalate ringis,

tänu pöördumisele siin jumalate ringis.

Kui hunnitu, kui tore on varjupaiga võim ja õnnistus!

Kui pöördume varjupaika Kolmes Kalliskivis ja järgime õpetust, siis lisanduvad meie tulevastele eludele järgmised soodsad olud:

Võtke veidi aega lõdvestumiseks. Hingake sügavalt sisse. Kujutage ette ruumis enese ees viisuse ja kaastunde kehastusena budat, veatut darma õpetust ja suurte bodisatvate ja arahattide sangat. Tekitage tugev hardus ja soov vabaneda olelusringist. Pöörduge vahetult varjupaika ning lausuge järgmist palvet 21 korda või enam:

Namo budaja.

Namo darmaja.

Namo sangaja.

Seejärel lahutage kujutluspilt valguseks, mis sulandub teisse. Süvis kujutage, et saate viisuse ja kaastunde õnnistuse, mis puhastab kõik teie ahistused. Püsige mõnda aega tunnetuse algolekus, mis on buda tunnetus. Lõpuks pühendage pälved.[11] Kõigi nähtuste olemuse tunnetusviisus ja nähtuste paljususe tunnetusviisus (tõlk).