Nelja pühitsuse küpsemine…

57Nelja pühitsuse küpsemine kui nektarivoog.

Saaveks nelja ahistuse taig ja nelja kaija seemnekülv.

Mantra õpetuse lätted on need.

Nii on minu südame nõu.

Väepühitsuse riitus ehk abhisheka on tõhusaks võtteks ahistuste puhastuses. Pühitsusriituses on meil võimalik kogeda viisusteadvust. Olgugi, et tühjust käsitletakse samamoodi nii suutra kui ka tantra raamistikes, on tantra õpetuses palju võtteid, mis võimaldavad jõuda tühjuse saaveni ilma suurte katsumusteta. Ometigi on järgijatel vaja nende õpetuste mõistmiseks julgust, tunnetustäpsust ja osavust. Pühitsustseremoonia ise eristab vadžrajanat või tantra harjutusi suutra liini harjutustest. Kui pühitsus on nõutav, siis on tegu vadžrajana harjutusega, kui mitte, siis suutra õpetuse harjutusega. Öeldakse, et alkeemias on võimalik muuta kullaks sadu metalle. Sarnaselt võimaldab abišeka muuta meil oma tunnetussegaduse kuldseks, puhtaks ja ülevaks valastustunnetuseks.

Vadžrajanas öeldakse, et pettekujutlustest kaetud tunnetus on toores või ebaküps. Toores puuvili ei kõlba söögiks. Sarnaselt ei kõlba meie ebaküps tunnetus vooruse aluste ja valastusomaduste kogumiseks. Kuid, kui meie tunnetus küpseb boditšita ja buda viisuse abil, siis muutub see igati kasutuskõlblikuks. Pühitsustseremoonia ongi see protsess, milles me küpseme, mis tähendab, et meis peituvad valastusomadused avanevad. Selleks, et neid omadusi täiuseni avada, õpetatakse meile süvi tõusu- või loomisjärku ning täitumisjärku. See küpsemis- ja vabastamisvõte on kõigi darma ülevate võtete haripunktiks. Kui ollakse piisavalt õnnesärgis sündinud, siis pühitsustseremoonia uhab minema kõik takistuste sodi ning avab täielikult tunnetuse algkirkuse.

Igal neljal tantraliigil on talle omane pühitsustseremoonia. Neli pühitsust, mida värsis mainitakse, kuuluvad anuttara tantra õpetusse. Need puhastavad neli ahistust ning aitavad meil lõpuks avada neli kaijat ja viis viisust. Need astmed on tantra õpetuse alused ning mantra õpetuse lätteks. Ilma nende võrksate võteteta pole meil mingit õigust teha vadžrajana harjutusi ning seega tuleb neid au sees hoida ning järgida vastavalt juhistele. Neli pühitsust on vaasipühitsus, salajane pühitsus, viisuspühitsus ning ülev sõna või “neljas” pühitsus. Neli kõrvaldatavat ahistust on ihulised, sõnalised, vaimsed ja okultsed ahistused. Nelja kaija saave on nirmanakaija, sambogakaija, darmakaija ja suabhavikakaija. Viis avatavat viisust on: kõikehõlmav algviisus, peegeldav viisus, kallutamatuse viisus, eristav viisus ning kõikvõimas toimeviisus.

Vaasipühitsus. Mandalaid on nelja liiki: liivamandala, paberile või riidele joonistatud mandala, koosteline mandala ja vaimusilmas kujutatav mandala. Sõltuvalt sellest, milline mandala on loodud, saadakse vaasipühitsus kas nektari, krooni, vadžra ja kella, nime või vadžrameistri vahendusel. Vaasipühitsuse läbi puhastatakse kõik rüvenägemise, viie loomuse (skandha) , kaheksateistkümne tunnetusolemi (dhatu) ning kaheteistkümne meelealge (ajatana) ahistused ning meil avaneb võimalus näha jidami kujus ilme ja tühjuse lahutamatust. Siinkohal tuuakse sisse viie meeleahistuse tõest olemust kandvad viis viisust. Meie tavarusaamine enestest kui lihast ja luust füüsiliselt ihukujust on kannatuse allikaks. Kui pühitsustseremoonia tulemusel suudame selgelt tajuda endid mittefüüsilises kujus, otsekui vikerkaart, siis saame võimaluse kanda oma füüsiline ihu valastunud kujusse. Teisisõnul, me muudame endid valastunud jidamiks või budaks ning selles jidami oleku saaves istutame nirmanakaija saave seemne.

Salajane pühitsus. Antud pühitsuse jooksul jõuame meie keelele pandud nektari abil ali ja kali[23] olemusse. Meie sõnalised rüved puhastuvad täielikult ning toimub sõnadest põhjustatud ahistuste taig. Kõik põimikud ja soonestik avalduvad kui üksnes valastusolek. Süviasus tuuakse meid õndsuse ja tühjuse lahutamatusesse ning meie katkematu lobin ja halvad sõnad muunduvad buda sõnadeks. Puhastades nii oma sõnalised ahistused, külvame sambogakaija saave seemne.

Viisuspühitsus. Riitusnektari vastuvõtmine avab meile meie oma tunnetuse olemuse kui algtunnetuse ning toimub vaimsete ahistuste taig. Kõik meie pettekujutlused muunduvad algviisuseks ning kogeme oma tunnetuse jumitust. Puhastades sedaviisi vaimsed pimestused, külvame darmakaija saave seemne.

Üllas sõna või neljas pühitsus. Sõnapühitsus toob meid alusteadvuse ületamatusse ja ürgsesse kindlusesse. Siin antakse meile juhised ülima rahu olemusest ja identiteedivabade nähtuste mittekoosteliset olemusest. Me näeme, et kõik eksistents on väljaspool olemise ja mitteolemise mõisteid ning seeläbi vabaneme oma klammerdumisest loomusesse, tunnetussihtidesse ja meelealgetesse. Selle pühitsusriituse jooksul tutvume tunnetuse olemusega ning meil avanevad kõik võimalused jõudmaks mahamudra saaveni. Selle pühitsusega toimub valastust takistavate okultsete pimestuste taig ja me külvame suabhavikakaija saave seemne.

Nende nelja pühitsuse läbi on meil võimalik jõuda kõigi sansaara ja nirvaana nähtuste samase ja kõigist piiridest vaba olemuse saavesse. Kui see kogemus on täielikult kinnistunud, siis ollakse lõplikult vabanenud.

Värsis märgitud nektarivoog, viitab varem mainitud muunduse omadusele. Nektar, sanskriti keeles amrita ja tiibeti keeles diitsi on selline aine, mis muudab mürgi nektariks või ravimiks. Alkeemias muudetakse põhimetallid kullaks, tantras muudetakse meie tunnetus läbi pühitsusriituse valastuse kullaks. Kui selline nektarivoog tseremoonia ajal valatakse meisse, siis peame mediteerima, et me oleme muundunud jidamiks ning seeläbi puhastama kõik oma rüved ja ahistused. Nii muundub kogu meie olemine, nii ihu, sõna kui tunnetus jidami mandalaks. Siiski ei muundu ahistuste mürk mitte päris otseselt. Antud võte lubab meil jõuda arusaamisele, et mürki iseenesest pole olemuslikult olemas. Kui me täielikult mõistame, et mürki pole olemas, siis see iseenesest on tõeline nektar. Selleks, et muuta tutvustatud jidami asu enesele harjumuslikuks, tuleb pühitsus kinnistada järgnevate süviharjutustega.

Mida see tähendab, kui oleme saanud pühitsuse? Kui see tähendab vaid seda, et saime osa päevakavast, siis oleksime oma saaves samaväärsed koeraga, kes meie kõrval istus. Seega pole lihtsalt riituses osalemine piisav. Eheda pühitsuse saamine tähendab, et kõik tseremoonia üksikasjad seletati lahti ning et me pöörasime kõigele täit tähelepanu. Vähemalt on vajalik, et meil on mingi ettekujutus ja arusaamine igast pühitsuse etapist. Niisiis on pühitsuse saave eri õpilastel erinev, sõltudes nende võimekusest mõista toimunut või kogeda valastusomadusi.

Need, kes on selleks täielikult valmis, võivad jõuda vabanemisse tseremoonia enese jooksul. Üheks näiteks sellest, kuidas pühitsuse tähenduse täieliku saaveni jõuti, on Milarepa. Tšakrasamvara pühitsuse põhitseremoonia ajal osutas Milarepa õpetaja Marpa liivamandalale ning palus õpilastel vaadata nende ees ilmnevat jidami tegelikku mandalat. Milarepa vaatas ja nägigi mandala jidami kõiki üksikasju ning saatjaskonda. Samal hetkel andis jidam Tšakrasamvara Milarepale salajase nime: Mila Shepa Dorje (Mila Vadžra Naer).

Pärast pühitsuse saamist vadžrameistrilt, tuleb harjutada ning siis pühitsust korrata ja korrata, kuni saave on täiuslik. Seda kutsutakse pühitsuse “teeks”. Kui see õpetustee on käidud täiuseni, mis tähendab, et ollakse jidamist lahutamatud, siis seda kutsutakse pühitsuse “viljaks”. Võtke aeg maha ja lõõgastuge ning järgige värsi 53 kommentaare. Võtke ise vastu neli pühistust ning ning süüvige sellesse kogemusse.[23] ali ja kali” märgivad täis- ja kaashäälikuid ja kõiki sõnu, mis nendest moodustuvad (tõlk).