Vadžra mana…

62Vadžra mana kui metsapõleng.

Hetkes tuhastab see kaks ahistust ja kõik tõved, kalded ja dönid.

Selle abil kiiresti saame väge.

Nii on minu südame nõu.

Käesolev värss alustab osa, milles käsitletakse tantra täitumisjärgu harjutusi. Täitumisjärgu harjutusi on kahte liiki: märkidega ja ilma. “Märkidega” harjutused koosnevad jidam jumaluste ettekujutamise ajal tehtavast mantramanast ja soonestiku ja põimikute harjutustest. “Märkideta” harjutus on mahamudra harjutus, mida käsitletakse antud raamatus hiljem.

Vadžramana on jidami olekus täie märksusega mantra kordamine. Mantra lugemise osad on heli, hingamine ja mantra ise. Kuna tegemist on puhastava harjutusega, siis kui kasutame nelja distsipliini, mida on kirjeldatud värsi 34kommentaarides, siis see võte saab võrreldamatu puhastustoime ning valastusolekule aluse loomise tõhususe. Tegemist on eriti tõhusa harjutusega, mis kiiresti tuhastab ahistuste võsa, halvad kalduvused ja tõved sarnaselt nagu metsapõleng neelab enesesse kõik oma teele jäävad puud, rohu ja põõsad. Harjutuse tõhususe põhjustab see, et me hoiame oma ihu, sõnad ja tunnetuse puhtas olekus: ihuline olek jidami kujus puhastab sansaarilised ilmingud, mantramana on buda kõneks ning tunnetus püsib valastunud olekus.

Mantra lausumine käivitab valastuse jõu, mis teisendab kõik halva. Jidam, keda me kujutame, on harjutusele eelnevalt kasvatanud eneses boditšitat ning toiminud vastavalt õpetustele. Olles sõnadega: “Saagu kõik, kes iganes vaid kuuleb minu nime või näeb minu kujutist, vabaks olelusringist ning jõudku valastusse” loonud eneses identiteedivabaduse alge, puhastas see jidam kõik takistused ning jõudis täielikku valastusse ning seega kannab tema mantra eneses võimsaid ning mitmetahulisi õnnistusi. Seetõttu on ka meil võimalik harida boditšitat ning ilmuda jidam jumaluse kujus.

Kaks ahistust on vabanemist takistavad meelteahistused ning valastuse teel olevad okultsed pimestused. Need mõlemad saab puhastada mantra managa. Kuidas? Meie jidami seisundi asu juba iseenesest teisendab kõik kannatused ja takistused. Selles valastunud olekus püsimise vägi kõrvaldab iseeneslikult haigused, halvad harjumused ja deemonid või dönid. Dönid on pahatahtlikud vaimolendid, kes loovad takistusi ja pahandusi. Täpsemalt, nad kannavad enesega halbu mõjusid, mis haagivad juba niigi segadusest ja meelepetetest kaetud tunnetusega. Kui me aga püsime jidami olekus ja lausume mantraid kantuna boditšita ajendist, siis nendest vaimolenditest võivad saada darmakaitsjad, kes loovad meile hea keskkonna.

Kui selliselt harjutuse tulemusi kirjeldada, siis mõnikord võivad inimestel tekkida kõrged ootused, et kõik nende mured saavad kiire lahenduse. Aga, kui selliseid võimsaid süviharjutusi teha, on võimalik, et puhastumise tõendina kerkib mõnikord esile halb karma ning tuleb seista silmitsi haiguse või õnnetuse takistustega. Näiteks kui isand Džigten Sumgön oli lõpetamas oma 7 aastast erakuaega, sai halb karma küpseks ning ta jäi pidalitõppe. Ta mõtles kogu meelelisele olevusele ning tõdes: “Mulle on antud sellised sügavad ja ulatuslikud õpetused. Tänu sellele, isegi kui ma nüüd suren, olen vaba olelusringlusest. Kuid nii pole kogu meelelisel olevusel mingit kaitset nende lõputus kannatuses.” See mõte tõstis temas talumatult suure kaastunde. Isand jätkas selle oleku süvis ja see kõrvaldas tema ülejäänud ahistused. Loetud päevadega jõudis ta täielikku valastusse.

Kui selline valmimine toimub, siis läheb meil vaja julgust, et haarata see taiamärgina õpetuse rajale ning mitte võtta seda kui takistust meie süvile. Kui me loeme suurte meistrite elulugusid, siis näeme, et nendega juhtus sarnaseid asju. Selmet vaadata oma probleeme kui takistusi, nad hoopis kasutasid neid valastusalgetena. Üldiselt rääkides, kui pole kannatusi, siis pole meil ka mingit indu järgida darmat. Kui seisate darma järgmise teel silmitsi raskustega, siis püüdke see rõõmuga välja kannatada, võtke seda kui suurepärast puhastumise võimalust. Vähemalt ära kasutage seda vabandusena darma järgimisest loobumisele. Sellisel juhul oleks tegemist ületamatu takistusega järgimisele. Pole suuremat takistust kui darma kõrvaleheitmine.

Kuna kõik on ristühenduse läbi seotud, siis teame, et kui meil on täielik algete ja olude hulk, siis tulemus ilmneb kergesti. Kuid kui üks alge puudub või olud on ainult osaliselt sobilikud, siis ka tulemus ei ilmne. Seega on mantramana juures väga oluline teada kujutluspilti. Kõigepealt peame looma boditšita, kui meie harjutuse aluse. Seejärel tuleb täieliku märksusega võtta jidami kuju ning lausuda mantrat vastavalt antud jidami harjutusjuhistele.

Kuid, kui meie mõtted on heitlikud, lähevad eri suundades uitama ning me ei suuda hoida puhtust, selgust ja püsivust, siis meie mantramanast saab papagoi sädistamine.

Harjutades korralikult, edeneb viisuse jõud, kaastunne ja puhtus jõudsalt. Kui meie tunnetus muutub selgeks, puhtaks ja püsivaks, siis ilmnevad kõik buda ületamatud omadused ning meil on võimalik tegutseda kogu meelelise olevuse kasu hüveks. Seba või ihu kaasasündinud olemus on jidami kuju. Sõnaline seba on lobajutust ja muust sarnasest vaba mantra mana. Tunnetuse seba on mõttepuistest vaba samaadi. Kui me harjutame olles hajutatud eri mõtete vahel, siis ei jõua me soovitud tulemuseni. Buda seisund ei teki, kui me harjutame oma tavaolekus, isegi siis kui järgime kuut paramitat läbi paljude ajastute. Kuid kui harjutada kantuna valastusoleku puhtast nägemusest, mida toetab boditšita, siis buda seisundi saave tuleb kiirelt.

Järgnevalt on toodud kõigile järgitatele lihtne vadžramana harjutus. Toodud süvi põhineb mantral Om Ah Hung. Need kolm silpi on kõigi teiste mantrate aluseks ja kannavad kõigi nende sisu. Valget värvi OM kannab endas buda viisusihu, punast värvi AH kujutab buda viisuskõnet ning sinist värvi HUNG on buda viisustunnetus. Tegelikult on budade arv lõputu, kuid et teha nende mõistmist lihtsamaks, siis sageli kirjeldatakse neid jagatuna viide budakonda vastavalt viie peamise vaimse ahistuse puhastusele:

Igal budal on samad viisusihu, viisussõnad ja viisustunnetus. Seega harjutades ühte, on võimalik jõuda kõigi viieni. Lõputu hulk budasid võib ilmneda ühena ja iga buda võib ilmneda lõputus hulgas eri kujudes. See on sama kui öelda, et terve universum võib sisalduda ühes aatomis ja, et üks väike aatom võib ilmneda kui terve universum.

Selle süviharjutuse tegemiseks rahustage oma mõtlemine ning võtke mõne buda kuju, keda te tunnete, näiteks Vadžrasatva, Tšenrežig või Vadžradhara. Kujutage ennast üksikasjalikult ja täpselt jidami kujus, mis on välimuse ja tühjuse lahutamatus. Seejärel kujutage viisusihu märkivat valgetvärvi OM märki oma otsmikupõimikus kulmude kohal. Lausuge mantrat OM AH HUNG ühe või enama maala jagu, samas kui valge valgus kiirgub valgest OM märgist ning täidab täielikult teie ihu, puhastades kõik ihulised ahistused ja halva karma, eriti just sõgeduse.

Järgmisena kujutage viisussõnade märgina punastvärvi AH kurgupõimikus. Lausuge mantrat nii nagu eelnevas, samas kui punane valgus kiirgub ning täidab teie ihu puhastades kõik sõnadega seotud takistused ja halva karma, eriti just iha ja kiinded. Seejärel kujutage viisustunnetust märkiv sinine HUNG oma rinnus, südamepõimikus. Lausuge mantrat nagu enne ning sinine valgus kiirgub ning täidab küllastumiseni kogu ihu puhastades mõtlemisega seotud ahistused ning halva karma, eriti selle, mis seotud vihkamise ja vastikustundega.

Lausuge mantrat neljandas tsüklis. Kõigist kolmes märgist samaaegaselt kiirgub kolme värvi valgust ning täidab kõiksuse kaastunde ja viisusega. See valgus puhastab kõigepealt kogu välise ilma ning muudab selle puhtaks maaks. Seejärel kolm valgust puudutab iga viimastki meelelist olevust, puhastades nende ihu, sõna ja vaimu rüved ja halva karma ning viies nad kõik buda seisundisse. Valgus pöördub tagasi ning neeldub teisse.

Harjutuse lõpetamises hajutage oma ettekujutatud buda ihu nendesse kolme silbimärki. Valgetvärvi OM hajub seejärel punasesse AH märki ja AH hajub sinisesse HUNG märki. Seejärel hajub HUNG alates alaosast ülespoole ning kaob kõikehõlmavasse tühjusesse. Lõdvestuge oma tunnetuses ning olge selle mittekoostelise seisundi süvis. Lõpuks pühendage pälve.

Toodud harjutus, eriti selle hajutamise osa annab väga sügava ettevalmistuse suremise aegseks saaveks. Nii nagu 18nda värsi kommentaarides kirjeldasime, kogetakse suremise käigus palju erinevaid aistinguid. Pärast seda kui neli stiihiat hajuvad, tekivad kolm okultset kogemust — valge ilmumine, punane kasvamine ja saave lähedane pimedus. Tavainimesed, kellel pole süvi kogemust, läbivad need kolm olekut kähku, ilma tunnetuseta, olles täiesti teadvusetud, nii nagu sügavas unes.

Teisalt, süvisoleku harjutajad, kes on võimelised püsima kindlalt tasakaalus, võivad iga seisundi selle läbimisel ära tunda. Seisund, mis järgneb saavelähedasele pimedusele, on kirkuse kogemus, mis on tunnetuse algne nägu, kõigist piirangutest vaba tunnetuse olemus. Need, kellel süvi kogemust pole või kellel pole juhiseid vastavatest harjutustest, läbivad ka selle seisundi ning suunduvad vastavalt oma karmale ja harjumuslikele kalduvustele bardo olekusse. Nendel, kes oma süviharjutuses on kaugele jõudnud, on võimalik seda kirkuse kogemust ära tunda kui võimalust koheselt vabaneda olelusringlusest ning jõuda valastusse. Kui toodud valge, punase ja sinise silbimärgi hajutamise harjutust korduvalt märksusega harjutada, siis see annab järgijale võimaluse oma suremise kogemust ära kasutada saaveni jõudmiseks.