Eesti keel

GRAMMATIKA


Eesti keel võõrkeelena. Grammatika.

Käesolev õppevahend on koostatud neile, kes õpivad eesti keelt võõrkeelena. See on mõeldud 3 olulise ja rohkesti harjutamist nõudva grammatikateema "Ainsuse põhikäänded", "Ees- ja tagasõnad" ning "Ma- ja da-infinitiiv" omandamiseks. Kodulehekülg koosneb iga teemat selgitavast materjalist ning 15 erinevat tüüpi esitatud teemadega haakuvast enesekontrolliharjutusest (5 iga teema kohta). Harjutuste tegemise ajal on võimalik ka seletavat materjali paralleelselt kasutada.
Harjutused on sobivad ja jõukohased B-keeleoskustasemel keeleõppijale. Harjutused on erineva raskusastmega ja võimaldavad neid läbi tehes liikuda kergemalt raskemale, et vastavat grammatikateemat treenida ja grammatiliste vormide kasutamist praktiseerida.
Õppematerjal on loodud Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu konkursi „GRAMMATIKA ENESEKONTROLLIHARJUTUSED“ raames.