GEOMEETRIA

Antud veebilehe eesmärgiks on töölehed teise ja
kolmanda kooliastme geomeetria teemade käsitlemiseks.
Töölehed toetavad uurimusliku õpetamismeetodi kasutamist.

Üldinfo

Iseseisva töö jaoks mõeldud töölehe täitmisel avastavad õpilased GeoGebra programmi abil geomeetria seosed ja erinevate kujundite omadused ning kinnistavad oma teadmised. Töölehte saab töö jaoks printida välja või siis täita arvutis MS Word või muu tekstitöötlusprogrammis. Õpetajal on võimalus töölehte kohandada vastavalt oma klassi vajadustele ja võimalustele.

Veebilehestik käsitleb II ja III kooliaste matemaatika kursuse teemasid:

  • Ring ja ringjoon
  • Kolmnurk
  • Nelinurk
  • Ruumilised kujundid
  • Koordinaadid

Veebilehestik sisaldab:

  • Töölehed õpilastele
  • MS Exceli abil tehtud ülesannete kogumikud teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks
  • Lisad: teoreetilised õppematerjalid, on-line testid, kasulikud viited


Autor: töölehed koostas Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi matemaatika õpetaja Tatjana Tambovtseva.
Suur tänu Tartu Ülikooli matemaatika didaktika dotsendile Tiit Lepmannile töölehtede koostamise juhendamise eest.
Tehniline toetus: Tatjana Amerhanova (Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium).

KASULIKUD LINGID

"Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, kus õpilased saavad tutvuda eri maade ja ajastute matemaatikute töödega. Õpilasi suunatakse tunnetama loogiliste mõttekäikude elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu ja seost arhitektuuri ning loodusega."...

Riiklik
õppekava