MTÜ Meie lapsed
 

Kuidas taotleda rehabilitatsiooniteenust?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (edaspidi SRT) saamiseks esitab õigustatud isik Sotsiaalkindlustusametile (SKA) taotluse SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmiseks.

Taotluse saab esitada riigiportaali eesti.ee kaudu või muul viisil.

Taotlust on võimalik esitada riigiportaalis eesti.ee. Vajadusel võib täidetud ja digitaalselt allkirjastatult taotluse saata e-posti teel, paberil alla kirjutatud taotluse saata posti teel või esitada SKA klienditeeninduses.

SKA e-posti aadressid ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad SKA kodulehel rubriigis “Klienditeenindused ja kontaktandmed”.

Taotluse vorm on kättesaadav rubriigis „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid” ning SKA klienditeenindustes.

SKA võtab SRT eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 2 aastaks.

Isikult, kellel on enne 2016. a koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan, võtab SKA tasu maksmise kohustuse üle kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivuse lõpuni, aga mitte kauem kui 31.12.2018.

Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsus (edaspidi otsus) tehakse isikule teatavaks isiku taotluses märgitud viisil kas riigiportaali kaudu, e-posti teel, posti teel või SKA klienditeeninduses.

Otsusele on lisatud

- teenuste loetelu, milles on märgitud isikul otsuse väljastamise kuupäeva seisuga SRT saamiseks kasutada olevad vabad vahendid vastavalt otsuses märgitud rahastamise sihtgrupile;
- SRT osutajate nimekiri, milles on märgitud iga rehabilitatsiooniasutuse kohta kontaktandmed, osutatavad teenused ja orienteeruv esimene vaba aeg.

Isik on kohustatud 60 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks saamisest pöörduma valitud asutuse poole teenuse osutamises kokku leppimiseks. Teenuse osutaja poole võib pöörduda kas e-posti või posti või telefoni teel või minna asutusse kohale. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isikuga kokkuleppe sõlmimise kuupäeva ja planeeritud teenuse alustamise kuupäeva sotsiaalhoolekande portaalis.

MTÜ Meie Lapsed rehabilitatsiooniteenustele registreerumiseks palume ühendust võtta telefonil 53096047 või e-maili teel anneli.voitra@tondi.edu.ee

Registreerumisel palume teatada:

  • SRTotsuse number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
  • isikuandmed;
  • kontaktandmed.

Esimesel korral tuleb kindlasti kohale tulla kliendil koos kliendi esindajaga. Kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument;
  • SRT otsus
  • kehtiv rehabilitatsiooniplaan või selle koopia.
© 2008 - Meielapsed