MTÜ Meie lapsed
 

Visioon, missioon ja põhiväärtused

Visioon

Parimate ja kvaliteetsemate rehabilitatsiooniteenuste loomine erivajadustega lastele.

 

Missioon

Mitmekülgsete ja kvaliteetsete rehabilitatsiooniteenuste pakkumine erivajadustega lastele, aitamaks kaasa võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja integratsiooniks ühiskonda.

 

Põhiväärtused

  • Kliendikesksus - lähtume kliendi ja tema vanema/hooldaja soovidest, huvidest ja väärtustes.
  • Meeskonnatöö - kool, kodu, rehabilitatsioonimeeskond.
  • Innovaatilisus - oleme avatud uutele ideedele ja asutuse arengule.
  • Tulemuslikkus - oleme orienteeritud võimalikult positiivsete tulemuste saavutamisele läbi kliendi ja tema lähivõrgustiku motiveerimise ja juhendamise.
  • Professionaalsus - õpime ja arendame end pidevalt.
  • Avatus - oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses.
  • Humanism ja demokraatia - pöörame enam tähelepanu sallivusele ja kaaslaste erivajaduse mõistmisele ning arvestamisele.
  • Võrdne võimalus rehabilitatsiooniteenuste saamisel - kõik lapsed, kellel ette nähtud reh.teenused, saavad need esimesel võimalusel neile sobival ajal.
  • Järjepidevus - tagada teenuse saajate järjepidev teenuse osutamise protsess ja arvestada teenuse saajate

© 2008 - Meielapsed