Põhikiri - Vibuklubi Meelis

Go to content

Main menu:

Põhikiri

MEIST
 

I ÜLDSÄTTED

1. Pärnu Vibuklubi MEELIS on mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

2. Mittetulundusühinguna on Pärnu Vibuklubi MEELIS eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib selle kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb kustutamisega registrist.

3. Pärnu Vibuklubi MEELIS on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust.

4. Klubi tulu ja vara oma liikmete vahel ei jaotata. Ei anna materiaalset abi võirahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

5. Klubi halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.

6. Klubi töötajatele ja juhtimis- või kontrollorgani liikmele (§ 9) makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

7. Pärnu Vibuklubi MEELIS asukoht on Pärnu linn ja tegevuspiirkonnaks on Pärnumaa.

8. Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainiõigus.

9. Pärnu Vibuklubi MEELIS on asutatud 06.05.1989.a.II EESMÄRGID JA TEGEVUS

10. Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, vibuspordi viljelemine ja vibulaskjate meisterlikkuse tõstmine Pärnus.

11. Eesmärkide täitmiseks klubi:

1) propageerib spordiga tegemist ja kaasab klubi tegevusse vibuspordiga tegelev vaid noori, nende vanemaid ja toetajaid;

2) korraldab konkursi stipendiumite ja toetuste taotlemiseks sportlastele, treeneritele, kohtunikele ja muude spordiga seotud isikutele.

3) arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja spordiala toetamiseks;

4) korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajaid erinevateks võistlusteks nii kodu- kui ka välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning toetajaid;

5) korraldab oma klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;

6) arendab koostööd teiste sama spordialaga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega nii kogu- kui välismaal harrastava spordiala edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;

7) tagab liikmetele, kellele on klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituste kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;

8) loob vastavalt võimalustele soodustingimusi klubi liikmetele klubi , klubi vara kasutamisel, võistlustest osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks.

9) viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning teme põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamlepinguid.III KLUBI LIIKMESKOND

12. Klubi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab MÜ põhikirja nõuetele, kes tasub ühekordset sisseastumismalsu ja regulaarset liikmemaksu.

13. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 7 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust liikmetele kinnitab klubi üldkoosolek. Klubi noorliikmetele kinnitatakse madalam sisseastumis- ja liikmemaks. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.

14. Liikmelisust ei saa üle anda. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isiku liikme lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral selle liikmeõigused lõpevad. Liikmest teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus.

15. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

13. Kui liige ei täida põhikirjasätteid või kahjustab klubi olulisel määral, võib juhatus peatada selle liikme liikmelisuse ning esitad üldkoosolekule ettepaneku liikme välja arvamiseks klubist.

16. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

17. Klubi liikmetel on õigus:

1) osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevuses;

2) kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;

3) osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juhtkontrollorganitesse ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

4) esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

5) kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja eeliskorras klubi vara.

6) klubist välja astuda.

18. Klubi liikmed on kohustatud:

1) järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;

2) harrastama regulaarselt vähemalt ühte spordiala, millega klubis tegeletakse;

3) osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nenede töös;

4) tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;

5) kasutama heaperemehelikult ja säästlikult klubi vara;

6) hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus omades eelnevalt nende liikmete nõusolekut.


IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE

19. Klubi kõrgemaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.

20. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjas ei ole ette nähtud väiksema esinduse nõuet.

21. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut punktis 18 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

22. Üldkoosoleku kokkukutsumist peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

23. Üldkoosoleku pädevusse kuulub

1) põhikirja muutmine ja klubi eesmärkide muutmine;

2) juhatuse liikmete valimine ja revidendi määramine;

3) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;

4) liikmemaksu kehtestamine ja selle suuruse määramine;

5) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

24. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui selles on esindatud üle poole klubi liikmetest.

25. Klubi üldkoosolek ei ole punktis 24. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, peetakse uus üldkoosolek üks tund hiljem samas kohas sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus on esindatud vähemalt kümme liiget.

26. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus on esindatud kõik liikmed

27. üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus on esinadatud klubi kõik liikmed.

28. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest.

29. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

30. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmete esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

31. Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kaks ja maksimaalne arv on kuus. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse esimehe valib juhatus.

32. Juhatuse esimehel on õigus esindada klubi kõigis õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

33. Juhatuse liikmed esindavad klubi kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud juhatuse esimees, kes esindab klubi ainuisikuliselt.

34. Juhatuse esimehe õigust esindada klubi võib piirata üldkoosoleku otsusega.

35. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

36. Juhatus võib võtta vastu otsuseid, kui selles koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

37. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus, häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuse esimehe või tema äraolekul tema poolt asendajaks määratud juhatuse liikme hääl.

38. Juhatus võib punktis 36. sätestatut järgimata võtta vastu otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

39. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

40. Juhatus annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.

41. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.


V FINASNTSEERIMINE JA VARA

42. Klubi finantseeritakse ja klubi vara moodustub:

  •    liikmemaksudest

  •    laekumisest sihtfondidest

  •    asutuste, organisatsioonide, äriühingute ja üksikisikute annetustest,

  •    klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikust majandustegevusest,

  •    muudest allikatest saadud vahenditest.VI LÕPETAMINE; ÜHINEMINE; JAGUNEMINE

43. Klubi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

44. Lõpetamisel annab Vibuklubi MEELIS pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule.Põhikiri on vastu võetud Pärnu Vibuklubi Meelis asutamiskoosolekul 06.05.1989. aastal

Muudatused ja täiendused põhikirjas on vastu võetud 15. veebruaril 1999. aastal

Muudatused põhikirjas on vastu võetud 07. juunil 2007. aastal

Meie sõbrad
 
 
Back to content | Back to main menu