Juhtimine - Pärnu Spordiliit

Go to content

Main menu:

Juhtimine

Põhikiri

24. Liidu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik Liidu liikmed kahe füüsilisest isikust esindaja kaudu. Esindajatel peab olema esindatava poolt antud lihtkirjalik volikiri.

25. Üldkoosolekupädevusse kuulub:

  •    põhikirja muutmine

  •    juhatuse liikmete valimine

  •    juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine

  •    liikmemaksu kehtestamine ja selle suuruse määramine

  •    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.


26.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

27. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.

28. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui Liidu huvid seda nõuavad.

29. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/3 Liidu liikmetest.

30. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut punktis 26 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

31.Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva.

32. Üldkoosolek võib võtta vastu otsuseid, kui selles on esindatud üle poole Liidu liikmetest.

33. Kui üldkoosolek ei ole punktis 32 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, peetakse uus üldkoosolek üks tund hiljem samas kohas sama päevakorraga . Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus on esindatud vähemalt kümme liiget.

34. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus on esindatud kõik liikmed.

35. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus on esindatud Liidu kõik liikmed.

36. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liikmete esindajatest.

37.1. Liidu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.

37.2. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

38. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletunud vähemalt 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmete esindajatest.

39. Liidus on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 5 ja maksimaalne arv 15. Juhatus valitakse kaheks aastaks. Juhatuse esimehe valib juhatus.

40. Juhatuse esimehel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

41. Juhtuse esimehe õigust esindada Liitu võib piirata üldkoosoleku otsusega.

42. Juhtuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuse olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Liitu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

43. Juhtus võib võtta vastu otsuseid, kui selles koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

44. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus, häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuse esimehe või tema poolt asendajaks määratud juhatuse liikme hääl.

45. Juhatus võib punktis 43 sätestatut järgimata võtta vastu otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

46. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

47. Juhatus annab oma tegevuses aru üldkoosolekule.

48. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras
.

 
Back to content | Back to main menu